Warunki Korzystania

Lorem ipsum

Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na warunki opisane poniżej.

  • Hexagon AB i jego spółki zależne, zwane dalej łącznie "Hexagon", jest właścicielem tej strony internetowej i wszystkich treści w niej zawartych, o ile nie wskazano inaczej.
  • Hexagon może aktualizować i modyfikować niniejsze Warunki Korzystania w dowolnym czasie.
  • Korzystając z dostępu do tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na Warunki Korzystania ("Warunki"). Należy pamiętać, że Hexagon może w dowolnym czasie i według własnego uznania zmienić Warunki, a takie zmiany wejdą w życie natychmiast po opublikowaniu zmodyfikowanych Warunków. Hexagon zaleca zatem regularne ich przeglądanie.
  • Gdyby jakikolwiek z warunków okazał się niezgodny z prawem, nieważny lub niepełny, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność i możliwość wyegzekwowania pozostałych warunków.

Użycie
Zawartość tej strony internetowej może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych. Oznacza to, że możesz przeglądać, kopiować, drukować i dzielić się każdym dokumentem opublikowanym na tej stronie przez Hexagon pod warunkiem, że:

a) nie będzie on wykorzystywany do celów komercyjnych;
b) wstawisz odniesienie do Hexagon jako źródła dokumentów; oraz 
c) wszystkie informacje o prawach autorskich i własności firmy Hexagon zawarte w treści zostaną zachowane.

Zawartość tej strony nie może być przechowywana, modyfikowana, przesyłana, powielana, publikowana, licencjonowana, przekazywana ani sprzedawana bez uprzedniej pisemnej zgody Hexagon. Nie możesz tworzyć prac pochodnych na postawie treści zawartej na tej stronie internetowej lub w inny sposób wykorzystywać treści na innej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Hexagon.

Prawa autorskie i znaki towarowe
Wszystkie znaki handlowe, marki, loga, teksty, zdjęcia, dźwięki i oprogramowanie zamieszczone na tej stronie internetowej są, jeżeli nie zostało podane inaczej, własnością firmy Hexagon lub jej podmiotów zależnych i podlegają ochronie na mocy praw własności intelektualnej.

Wykorzystywanie znaków handlowych, marek, logo, tekstów, zdjęć, dźwięków i oprogramowania, które znajdują się na tej stronie jest zabronione, o ile wyżej wymienione postanowienia nie stanowią inaczej. Prawo do dowolnego znaku handlowego, marki, logo, tekstu, dźwięku, obrazu lub oprogramowania nie zostanie przekazane Tobie ani żadnemu innemu użytkownikowi tej strony internetowej.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie materiałów z tej strony internetowej może podlegać sankcjom cywilnym i karnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Hexagon dochodzi praw swojej własności intelektualnej w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Polityka informacyjna
Hexagon nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji znajdujących się na tej stronie.

Hexagon nie zobowiązuje się do aktualizacji informacji lub materiałów zawartych na stronie. Zmiany mogą być wprowadzane w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia i zostaną uwzględnione w następnych aktualizacjach tej strony.

ZASTRZEŻENIA
INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE W STANIE "JAK JEST" I NIE SĄ OBJĘTE JAKĄKOLWIEK GWARANCJĄ SFORMUŁOWANĄ LUB DOROZUMIANĄ. ŁĄCZNIE (LECZ NIE TYLKO) Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI WARTOŚCI RYNKOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SZCZEGÓLNYCH CELÓW LUB NARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. HEXAGON W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM, ODNIESIENIEM LUB OPTYMALIZACJĄ LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB JEJ ZAWARTOŚCI LUB INNYCH STRON DO KTÓRYCH DOSTĘP JEST MOŻLIWY POPRZEZ TĘ STRONĘ INTERNETOWĄ, UTRATĘ ZYSKÓW, PRZERWĘ W DZIAŁALNOŚCI, STRATĘ LUB UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH W SYSTEMIE OBSŁUGI INFORMACJI W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, DZIAŁANIEM, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWNĄ LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEŚ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. HEXAGON NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA JEST WOLNA OD WIRUSÓW, ROBAKÓW, KONI TROJAŃSKICH LUB INNYCH SZKODLIWYCH OBIEKTÓW I JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA PODJĘCIE WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI KONIECZNYCH, ABY ZAPEWNIĆ, ŻE JAKIEKOLWIEK TREŚCI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, NIE ZAWIERAJĄ TAKICH ELEMENTÓW.

Inne strony internetowe
Ta strona internetowa może zawierać linki do stron należących do stron trzecich. Linki do zewnętrznych stron internetowych są umieszczane dla wygody odwiedzających naszą stronę, a firma Hexagon nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść, dokładność informacji ani zgodność z polityką prywatności tych zewnętrznych stron internetowych.

Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do powiązanych stron internetowych, robisz to na własną odpowiedzialność. Korzystanie z zewnętrznych stron internetowych podlega odpowiednim Warunkom korzystania z tych stron, w tym odpowiednim zasadom polityki prywatności.

Niniejsze Warunki Korzystania zostały zmienione po raz ostatni 16 lutego 2016 r.