Polityka Prywatności

Lorem ipsum

Hexagon Geosystems Services AG, ("Hexagon Geosystems" lub "my" lub "nas") szanuje Twoją prywatność. Hexagon Geosystems zobowiązana jest do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą lub bezprawnym dostępem. Liczba osób mająca dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczona. Tylko osoby związane z Hexagon Geosystems, które będą  przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z poniższymi celami będą miały dostęp do Twoich danych osobowych.

Poniżej opisano, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

SPOSÓB, W JAKI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE   

Wypełniamy nasze zobowiązania umowne wobec Twojego przedsiębiorstwa, na przykład wysyłanie ofert, administrowanie zamówieniami, dostarczanie produktów i usług do Twojego przedsiębiorstwa, fakturowanie Twojego przedsiębiorstwa, odpowiadanie na zgłoszenia serwisowe, itp.

Sposób w jaki pozyskujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, gdy rejestrujesz się na naszych stronach internetowych, przekazujesz naszym przedstawicielom wizytówkę lub, gdy otrzymujemy Twoje dane od przedstawicieli Twojego przedsiębiorstwa.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Podstawowe dane osobowe (kluczowe dane osobowe);
Dane kontaktowe;
Kluczowe dane dotyczące umowy (stosunki umowne / prawne, interes umowny lub interes związany
z produktem);
Identyfikacja sieci i urządzenia.

Cele przetwarzania danych

Wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec Twojego przedsiębiorstwa   na przykład wysyłanie ofert, administrowanie zamówieniami, dostarczanie produktów i usług do Twojego przedsiębiorstwa, fakturowanie Twojego przedsiębiorstwa, odpowiadanie na zgłoszenia serwisowe, itp.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Geosystems i Twoje przedsiębiorstwo są uprawnione do przetwarzania Twoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Używamy Twoich danych osobowych, aby wywiązać się z naszych zobowiązań umownych wobec Twojego przedsiębiorstwa. Wpływ przetwarzania danych osobowych na prywatność jest niewielki, ponieważ Hexagon Geosystems kontaktuje się z Tobą wyłącznie w celach zawodowych.

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

 

Udostępnimy Twoje dane osobowe spółkom z Grupy Hexagon.

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom biznesowym oraz uprawnionym przedstawicielom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, np. specjaliści do spraw zarządzania relacjami z klientami i agenci biura podróży.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będą istnieć stosunki handlowe z Twoim przedsiębiorstwem  i tak długo, jak długo utrzymasz zatrudnienie w   swoim przedsiębiorstwie. Przechowujemy i wykorzystamy Twoje dane w czasie obowiązujących ustawowych terminów przedawnienia i jeśli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania umów.

Marketing / Poszukiwanie klientów:

Sposób, w jaki pozyskaliśmy Twoje dane osobowe

Podałeś/aś swoje dane osobowe za pośrednictwem naszych stron internetowych (np. wypełnienie formularza rejestracyjnego umożliwiającego używanie plików cookie). Być może otrzymaliśmy Twoje dane osobowe, gdy przekazałeś nam swoją wizytówkę lub mogliśmy pozyskać Twoje dane osobowe od Twojego przedsiębiorstwa . Dane osobowe możemy również pozyskać od spółek zewnętrznych działających w branży pozyskiwania danych. Możliwe, że przekazałeś nam dane osobowe przez telefon. Jeśli zarejestrowałeś się, aby wziąć udział w wydarzeniu organizowanym przez zewnętrznego dostawcę, możemy pozyskać Twoje dane osobowe od tego zewnętrznego dostawcy, któremu wyraziłeś zgodę na to, aby ten zewnętrzny dostawca przekazał nam Twoje dane osobowe.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Podstawowe dane osobowe (kluczowe dane osobowe);
Dane kontaktowe
Kluczowe dane dotyczące umowy (stosunki umowne / prawne, interes umowny lub interes związany
z produktem);
Identyfikacja sieci i urządzenia.

Cele przetwarzania danych

Informowanie użytkownika w dowolny sposób (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych, poczty tradycyjnej lub osobiście) o naszych produktach, usługach, publikacjach i wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla Ciebie i Twojego  przedsiębiorstwa , w oparciu o poprzednie zakupy oraz zainteresowanie okazane produktom i usługom Hexagon Geosystems.

Podstawa prawna przetwarzania danych

O ile wyraźnie nie zażądamy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, polegamy na uzasadnionym interesie Hexagon Geosystemsi Twojego przedsiębiorstwa, aby wysłać Ci odpowiednią komunikację marketingową. Wpływ przetwarzania Twoich danych osobowych na prywatność jest niewielki, ponieważ Hexagon Geosystems kontaktuje się z Tobą wyłącznie w celach zawodowych. Możesz zrezygnować z przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, klikając link "Anuluj subskrypcję" znajdujący się w e-mailach marketingowych wysłanych do Ciebie. Masz również prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, kontaktując się z nami z pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy.geo@hexagon.com W przypadku wycofania zgody lub rezygnacji (w stosownych przypadkach) zachowamy na naszej liście "nie kontaktować się" określone dane osobowe (tylko w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie wymagane).

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

 

Udostępnimy Twoje dane osobowe spółkom z Grupy Hexagon.

Będziemy również udostępniać Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom biznesowym oraz uprawnionym przedstawicielom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, np. specjaliści do spraw rozwiązań marketingowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że zrezygnujesz z ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.


Opinie klientów, komentarze i recenzje:

Sposób, w jaki pozyskaliśmy Twoje dane osobowe

Pozyskujemy Twoje dane osobowe poprzez wypełnienie dokumentu, który jest dostępny w wersji papierowej jak również jest dostępny online.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Dane kontaktowe, stanowisko i kluczowe dane osobowe

Cele przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest wymagane w celu przekazania recenzji naszym klientom w ramach wsparcia technicznego lub w inny sposób - dotyczy to produktów, usług i oprogramowania.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Uzyskaliśmy Twoją uprzednią, świadomą zgodę na przetwarzanie danych.

Odbiorcy (lub kategorie odbiorców) danych osobowych

 

Osoby, które uzyskują dostęp do dowolnego kanału marketingowego wykorzystywanego przez Hexagon  Geosystems lub poza Hexagon Geosystems.

Okres przechowywania danych

 

Tak długo, jak to konieczne, chyba że wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.


** W przypadku, gdy Hexagon Geosystems zażądała zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili wycofać wydaną zgodę, kontaktując się z nami pocztą elektroniczną: privacy.geo@hexagon.com

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE / EOG, takich jak Kanada (organizacje komercyjne), Nowa Zelandia, Szwajcaria i USA (ograniczone do ram Tarczy Prywatności)], które oferują podobny poziom ochrony jak w UE / EOG. Procedura przekazywania i sposób używania Twoich danych osobowych jest opisana w rozdziale SPOSÓB, W JAKI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE. Transfer do tych krajów opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza UE / EOG, takich jak Australia, Brazylia, Chile, Chiny, Kolumbia, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Meksyk, Peru, Filipiny, Rosja, Singapur, RPA, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Wenezuela, które mogą mieć niższy poziom ochrony niż w UE / EOG. Procedura przeniesienia i sposób używania Twoich danych osobowych jest opisana w rozdziale SPOSÓB, W JAKI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE. Przesyłając dane osobowe do tych krajów, Hexagon Geosystems stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu zapewnienia wystarczającego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Dostęp do standardowych klauzul umownych uzyskasz klikając w poniższy link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?

Masz prawo wiedzieć, które Twoje dane osobowe przetwarzamy. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych i możesz poprosić o dostarczenie Ci kopii tych danych. Masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, a w niektórych przypadkach możesz poprosić o ich usunięcie. Masz również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania niektórych danych osobowych i żądania ograniczenia przetwarzania tych danych. Częściowe lub całkowite usunięcie danych osobowych może spowodować, że Hexagon Geosystems nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Ciebie. Masz także prawo żądać przenoszenia danych, gdzie Twoje dane osobowe byłyby wyodrębniane w formacie odczytywalnym maszynowo i przesłane do innego kontrolera. Hexagon Geosystems nie zawsze jest zobowiązana do spełnienia prośby o usunięcie, ograniczenie lub przeniesienie danych. Dodatkowe okoliczności, takie jak korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, przestrzeganie prawnego obowiązku, który wymaga przetwarzania przez prawo UE lub prawo państwa członkowskiego lub przetwarzania w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, mogą uzasadniać dalsze przetwarzanie danych przez Hexagon Geosystems. Hexagon Geosystems oceni zasadność Twojej prośby i poinformuje Cię o decyzji i uzasadnieniu. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz wycofać wydaną zgodę w dowolnym czasie i bez uzasadnienia. W przypadku wycofania zgody, niektóre dane osobowe (tylko w zakresie, w jakim jest to absolutnie wymagane), zostaną zachowane na naszej liście "nie kontaktować się".

W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych dotyczących Ciebie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: privacy.geo@hexagon.com.


SPRZECIW I REKLAMACJE

Jeżeli masz jakiekolwiek zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych, w przypadku gdy obowiązujące prawo przewiduje takie rozwiązanie.


TOŻSAMOŚĆ INSPEKTORA ds. OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ds. ochrony danych Hexagon Geosystems można się skontaktować pod adresem: privacy.geo@hexagon.com.


TOŻSAMOŚĆ KONTROLERA

Hexagon AB, szwedzki numer rejestracyjny spółki 556190-4771, Lilla Bantorget 15, skrytka pocztowa 3692, SE-103 59 Sztokholm, Szwecja (hexagon.com) jej spółki zależne i kontrolowane joint ventures są kontrolerem (-ami) Państwa danych osobowych.

Hexagon Geosystems działa w strukturze macierzy / podziału i wykorzystuje narzędzia do przetwarzania danych, które są współdzielone pomiędzy wieloma jednostkami Grupy Hexagon. Wynika z tego, że Twoja lokalizacja i relacje biznesowe z Hexagon Geosystems są niezbędne do ustalenia właściwego kontrolera (ów) w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w Grupie Hexagon.

Na Twoją prośbę skierowaną do Inspektora Danych Osobowych otrzymasz szczegółowe informacje o odpowiednich inspektorach działających w Grupie Hexagon, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Podamy nazwisko i dane kontaktowe każdego inspektora ochrony danych, jeśli został wyznaczony przez właściwego kontrolera.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Prosimy zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie:

https://hxgnsmartnet.com/pl-PL/global/cookie-policy 

 

Linki do innych stron internetowych
Nasza Strona Internetowa zawiera linki do innych Stron internetowych, których praktyki dotyczące prywatności mogą różnić się od opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli przesyłasz dane osobowe do tych trzecich Stron Internetowych, Twoje dane podlegają ich polityce prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej Strony Internetowej.

Widgety w mediach społecznościowych     
Nasza strona internetowa zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk "Facebook" i widżety, takie jak przycisk "Udostępnij" lub interaktywne mini-programy, które działają na naszej stronie internetowej. Te funkcje i widżety mogą gromadzić twoje adresy IP, informacje dotyczące naszych stron, które odwiedzasz i mogą ustawić plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji lub widgetu. Funkcje i widżety mediów społecznościowych są przechowywane przez spółki zewnętrzne lub przechowywane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Twoje interakcje z tymi funkcjami i widżetami są regulowane przez politykę prywatności spółki, która je dostarcza.

 

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zmieniona 15 stycznia 2019 r.

 


IMPRINT

Hexagon AB
Siedziba: Sztokholm 
Numer w rejestrze 556190-4771
Numer VAT SE556190477101

Adres:
Lilla Bantorget 15
Box 3692
103 59 Sztokholm
Szwecja
Telefon: +46 8 601 26 20
Fax: +46 8 601 26 21

W przypadku pytań dotyczących tego powiadomienia, skontaktuj się z nami pod adresem info@hexagon.com.